PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2019, 71(2-4): 137-147

Ocena bakteriobójczej oraz bójczej aktywności wobec grzybów drożdżopodobnych preparatu zawierającego chlorheksydynę i chlorek didecylodimetyloamoniowy (1:1) z zastosowaniem szczepów standardowych oraz wielolekoopornych kliniczn
[Evaluation of biocidal activity of preparation containing chlorhexidine digluconate and dodecyl dimethyl ammonium chloride (1:1), using bacterial and Candida spp. standard strains and multidrug resistant bacterial isolates, according to European Standards]

W. Grzybowska, E. Bocian, A.E. Laudy, S. Tyski

Streszczenie
W związku z wycofywaniem związku triklosan z produktów antyseptycznych poszukuje się nowych, skutecznych preparatów przeznaczonych do mycia ciała i przedoperacyjnej antyseptyki skóry. Badaniom aktywności bakteriobójczej oraz bójczej wobec grzybów drożdżopodobnych poddano preparat biobójczy, zawierający diglukonian chlorheksydyny i chlorek didecylodimetyloamoniowy. W przypadku norm zawiesinowych czas kontaktu 30 sekund i stężenie produktu 50% były wystarczające do uzyskania wymaganego stopnia redukcji zarówno wobec szczepów bakteryjnych jak i grzybów drożdżopodobnych. W przypadku norm nośnikowych czas kontaktu należało wydłużyć do 5 minut aby przy 50% stężeniu preparatu osiągnąć działanie bakteriobójcze i bójcze wobec grzybów  drożdżopodobnych. Preparat spełniał wymagania norm PN-EN 13727, PN-EN 13624 wobec standardowych szczepów bakterii i grzybów drożdżopodobnych, a także wobec wielolekoopornych klinicznych szczepów bakterii. W badaniach wykonanych zgodnie z normami PN-EN 14561 i PN-EN 14562 produkt spełnia wymagania tak jak w normach dla preparatów stosowanych do chirurgicznego mycia i dezynfekcji bez użycia wody.

ABSTRACT
Introduction: American Food and Drug Administration has introduced a ban on the use of a number of active substances, including triclosan, in cosmetic and antiseptic products. New effective preparations for body washing and pre-operative skin antisepsis are being sought after. One of them is a biocidal preparation containing chlorhexidine digluconate and dodecyl dimethyl ammonium chloride, which biocidal activity was tested.
Materials and Methods: Antimicrobial activity of preparation against standard bacterial and yeast strains was provided by EN 13727, EN 14561 and EN 13624, EN 14562, respectively as well as against the set of clinical multidrug resistant strains of different bacterial species with various resistance mechanisms [Gram-positive cocci n=4 (MRSA, MRSE, VRE) and Gram-negative rods n=9, including KPC+, ESBL+, MBL+, CHDL+, OXA+ strains] and against 4 standard strains of Candida sp., was investigated in the presence of 3 g/l bovine albumin and 3 ml/l sheep erythrocytes (dirty conditions). The samples of preparation in concentrations of 100%, 50%, 0.1% and 0.001% were tested; different contact times were used.
Results: The number of bacteria counts of all tested 22 strains was reduced by more than 5 lg in the presence of 50% preparation within 30 sec according to PN-EN 13727+A1: 2015. The number of yeast strains counts belonging to 4 Candida species was reduced by more than 4 lg within 30 sec according to PN-EN 13624: 2013.
In the case of suspension method, 30 seconds contact time and 50% product concentration were sufficient to achieve the required reduction rate for both bacterial and yeast strains. In the case of carrier method, the contact time should be extended to 5 minutes to achieve bactericidal and yeasticidal activity when 50% concentration of the preparation is used. The lowest tested preparation concentration – 0.001% caused reduction in the number of bacteria counts of all tested strains below 3 lg, while the reduction in the number of yeast counts of all tested strains was below 2 lg. Reduction in number of microbial counts when 0.1 % preparation was applied during 30 sec, varied significantly between tested strains.
Conclusions: The preparation tested meets the requirements of PN-EN 13727, PN-EN 13624 standards against standard strains of bacteria and yeast, as well as against multidrug resistant clinical strains of bacteria. In tests carried out in accordance with the PN-EN 14561 and PN-EN 14562 standards, the product meets the requirements as in standards for preparations used for surgical handrub. The biocidal activity of preparation tested against standard and clinical multidrug resistant bacteria was on the same level.

Liczba pobrań: 1725