PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2019, 71(2-4): 69-79

Molekularna charakterystyka lekooporności oraz czynników wirulencji szczepów Klebsiella pneumoniae opornych na kolistynę, izolowanych z dróg oddechowych pacjentów hospitalizowanych w południowej Polsce
[Molecular analysis of resistance and virulence of colistin-resistant Klebsiella pneumoniae strains isolated from respiratory tract infections from patients hospitalized in Southern Poland]

T. Kasperski, A. Buda, E. Jachowicz, S. Trojnar, S. Parasion, J. Geller, M. Pobiega

Streszczenie 

W pracy przeanalizowano wyniki badań 19 szczepów Klebsiella pneumoniae,
opornych na kolistynę, wyizolowanych od pacjentów hospitalizowanych w południowej Polsce. Szczepy te poddane zostały wnikliwej charakterystyce
– sprawdzono zarówno ich wrażliwość na szeroki panel antybiotyków, wliczając antybiotyki najnowsze, rekomendowane przez EUCAST, jak również zbadano występowanie u nich genów oporności i wirulencji.
Weryfikowano obecność najczęstszych determinant oporności na beta-
-laktamy, a także plazmidowo kodowanych genów oporności na kolistynę. Wśród genów wirulencji, poszukiwano zarówno tych związanych z syntezą otoczki, jak również tych odpowiedzialnych za pozyskiwanie żelaza (m.in. sideroforów). Wykazano, że geny oporności i wirulencji często występują badanej populacji szczepów.

ABSTRACT
Objectives: Colistin resistance is reported in K.pneumoniae isolates worldwide. Due to the overuse of antimicrobial agents, colistin has become the only alternative treatment option.
The aim of this study was to analyze the resistance and virulence of 19 colistin-resistant K.pneumoniae strains isolated from patients with pneumonia in four Polish hospitals.
Methods: All strains were screened for antibiotic susceptibilities by the disc diffusion method. Resistance and virulence genes were detected with PCR.
Results: Seventeen strains were considered as XDR (Extensively Drug Resistant). Fourteen (75%) strains were ESBL-positive, all possessed blaCTX-M. KPC gene was detected in one strain, mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4 and mcr-5 genes was not found. One strain (5%) was of capsular serotype K1, four (21%) of serotype K2. entB gene was detected in 19 strains (100%), iutA in 5 (26%), ybtS in 10 (53%), whereas mrkD in 19 (100%). uge was detected in 15 (79%) of strains, rmpA – in 7 (37%).
Conclusions: Colistin resistance in K.pneumoniae becomes common pattern that must be monitored even in patients not previously treated with colistin. As we demonstrated, virulence genes are ubiquitous in colistin-resistant strains.

Liczba pobrań: 588