PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(3-4): 221-231

Etiologiczne czynniki kryptokokozy – co warunkuje ich patogenność ?
[Etiological factors of cryptococcosis – what makes them pathogens ?]

Mariusz Dyląg

Streszczenie.

Istotny udział w rosnącej częstości występowania grzybic mają drożdże podstawkowe z rodzaju Cryptococcus. Spośród około siedemdziesięciu obecnie znanych gatunków z rodzaju Cryptococcus tylko dwa: Cryptococcus neoformans i Cryptococcus gattii jako anamorfy w swym pasożytniczym stadium rozwojowym w pełni wykształciły mechanizmy predysponujące je do bycia patogenami ludzi i zwierząt. Specyficzne atrybuty, istotne w patogenezie kryptokokozy, nazywane czynnikami wirulencji pozwalają im kolonizować tkanki ssaków. Niewątpliwie najważniejsze znaczenie w patogenezie odgrywają: polisacharydowa otoczka, obecność melaniny oraz zdolność do wzrostu w zakresie temperatur 35-40oC.

Abstract.

A significant participation in the growing prevalence of fungal infections have basidiomycete yeasts of the genus of Cryptococcus. Among about seventy actually known species belonging to Cryptococcus genus there are only two: Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii, which as anamorphs in parasitic stage of its life fully evolved the mechanisms predisposing them to be a human and animal pathogens. Specific attributes important in the pathogenesis of cryptococcosis called virulence factors allow them to colonize the mammalian tissues. Undoubtedly, the most important role in the pathogenesis play: the presence of polysaccharide capsule, synthesis of melanin, and the ability to grow in the range of temperatures 35-40oC.

Liczba pobrań: 1573