PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2013, 65(4): 285-295

Charakterystyka Clostridium tetani i laboratoryjna diagnostyka tężca
[Characteristics of Clostridium tetani and laboratory diagnosis of tetanus]

K. Śmietańska, N. Rokosz-Chudziak, W. Rastawicki

Streszczenie

Clostridium tetani to beztlenowe bakterie powszechnie występujące w przyrodzie, wywołujące u ludzi chorobę zwaną tężcem. Dzięki zdolności wytwarzania form przetrwalnikowych bakterie te potrafią przetrwać w niekorzystnych warunkach środowiska. Do zakażenia laseczkami tężca u ludzi dochodzi w przypadku zanieczyszczenia rany. Możemy wyróżnić kilka postaci tężca: miejscowy, uogólniony i noworodkowy. Diagnostyka tężca opiera się głównie na objawach klinicznych (bolesne skurcze mięśni, tułowia, uogólnione skurcze z łukowatym wygięciem ciała) jak również na badaniach laboratoryjnych. Przedstawiony artykuł poglądowy stanowi krótkie kompedium wiedzy na temat laseczek C. tetani oraz diagnostyki zakażeń wywoływanych przez te drobnoustroje u ludzi.

Abstract

The causative agent of tetanus is the obligate anaerobic bacterium - Clostridium tetani. These bacteria form endospores that are able to survive long periods of exposure to air and other adverse environmental conditions. Infection generally occurs through wound contamination. We can distinguish several forms of tetanus: generalized, local and neonatal. Diagnosis of tetanus is based primarily on the patient’s clinical symptoms (muscle cramps, painful back muscle spasms, generalized contractions of the arcuate curvature of the body) as well as on microbiological diagnosis. This article is a brief review of C. tetani and diagnosis of infections caused by these organisms in humans.

Liczba pobrań: 13956