PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2010, 62(2): 97-107

OPORNOŚĆ PAŁECZEK ENTEROBACTERIACEAE WYOSOBNIONYCH W SZPITALU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM NA WYBRANE ANTYBIOTYKI AMINOGLIKOZYDOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA 16S rRNA METYLAZ ArmA, RmtB i RmtC
[AMINOGLYCOSIDE RESISTANCE IN ENTEROBACTERIACEAE ORIGINATED IN A GYNECOLOGY-OBSTETRICAL HOSPITAL: A SURVEY FOR 16S rRNA METHYLASES: ArmA, RmtB AND RmtC]

K. Zacharczuk, K. Piekarska, J. Szych, M. Sulik, M. Jagielski, R. Gierczyński

Streszczenie

Określono udział szczepów opornych na wybrane aminoglikozydy (gentamicyna, amikacyna, netylmycyna, tobramycyna i neomycyna) u 2359 izolatów pałeczek Enterobacteriaceae wyosobnionych z materiału klinicznego od pacjentek szpitala ginekologiczno-położniczego i od noworodków. Oporność na jeden lub więcej z wymienionych antybiotyków stwierdzono u 45 izolatów (1,90%), z czego 33 (73,33%) należało do gatunku Escherichia coli. W metodzie dyfuzyjno—krążkowej 14 izolatów (31,11%) wykazywało wzrost do krawędzi krążka z gentamicyną (10 μg), w tym 7 izolatów charakteryzowało się wartością MIC w zakresie od 256 do 1024 μg/ml, jednakże u tych izolatów nie stwierdzono obecności 16S rRNA metylaz ArmA, RmtB lub RrmtC. Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczny udział szczepów opornych na aminoglikozydy wśród pałeczek Enterobacteriaceae występujących u kobiet w okresie okołoporodowym i mogą świadczyć o znikomym rozprzestrzenieniu pałeczek wytwarzających 16S rRNA metylazy w populacji.

Abstract

We examined the resistance of 2359 clinical isolates of Enterobacteriaceae to gentamicin, amikacin, netilmicin and neomycin by the disc-diffusion assay. The isolates originated from female-patients and newborn infants in a gynecology-obstetrical hospital in Warsaw, Poland. Isolates from adults predominated. Most of the isolated bacteria were considered non-pathogenic, colonization flora. The majority (above 95%) of the isolates were sensitive to all of the tested aminoglycosides. Forty five
(1,90%) isolates were resistant to one or more agents. In this group, E. coli was prevalent (73,33%). As little as 14 isolates had no growth inhibition around the gentamicin disc (10 mcg) (contact-growth). MICs of seven isolates ranged from 256 to 1024 (mcg/ml) of the tested agents. One isolate had MIC 1024 for amikacin and kanamycin. All the contact-growth isolates were examined for genes encoding for TEM, SHV and CTX-M beta-lactamases, and genes armA, rmtB and rmtC for 16S rRNA methylases
reported in Europe. All of them produced TEM enzyme while SHV and CTX-M was expressed by one and two isolates respectively. None of the tested 16S rRNA methylases was detected. Our results show the low carriage of the aminoglycoside-resistant Enterobacteriaceae in healthy pregnant-women
and most probably their sexual partners. Our findings may argue that production of the 16S rRNA methylases is still limited to patients with a long-term antibiotic-therapy in regular hospitals rather than to non-hospitalized population in Poland. 

Liczba pobrań: 1486