PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2019, 71(2-4): 81-87

Długotrwała odpowiedź humoralna na antygeny Francisella tularensis w przebiegu tularemii u ludzi
[Long-lasting humoral response to Francisella Long-lasting humoral response to Francisella tularensis in human tularemiatularensis in human tularemia]

W. Rastawicki

Streszczenie
W pracy oceniono czas utrzymywania się odpowiedzi humoralnej na antygeny F. tularensis w przebiegu wybranych przypadków chorobowych. Wykazano, że u niektórych osób już po kilku - kilkunastu tygodniach od momentu wystąpienia objawów klinicznych można zaobserwować stopniowy
spadek poziomu przeciwciał, zwłaszcza w klasie IgA i IgM. W przebiegu tularemii może dojść jednak do bardzo intensywnej i długotrwałej odpowiedzi humoralnej. U takich przypadkach wysoki, diagnostycznie znamienny poziom przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM może utrzymywać się w próbkach kontrolnych uzyskanych wiele miesięcy od początku objawów klinicznych.
W celu oceny dynamiki spadku swoistych przeciwciał w przebiegu choroby
u tych osób konieczne może być wykonanie szeregu rozcieńczeń badanych
próbek surowicy.

ABSTRACT
Introduction: Tularemia is a highly infectious zoonotic disease caused by Gram-negative bacterium Francisella tularensis. The present study was undertaken to determine the humoral response to F. tularensis in the course of human tularemia.
Methods: Twenty eight serum samples obtained from 11 patients with tularaemia were tested by in-house ELISA. The age of the subjects was between 5 and 66 years. From one patient, five serum samples were taken, respectively after 0.5, 1.5, 3, 6 and 12 months from the beginning of the first clinical symptoms.
Results: It has been shown that in some patients after a few to several weeks after the onset of disease, a gradual decrease in the level of antibodies can be observed, especially in the IgA and IgM class. In the course of tularemia, however, a very intense and long-lasting humoral response can occur. In such cases, a high, diagnostically significant level of IgA, IgG and IgM antibodies may persist in control samples obtained several months after the onset of clinical symptoms.
Conclusions: In order to analysis the dynamics of the decrease in specific antibodies in the course of the disease in some persons, it may be necessary to perform a two-fold series of dilutions of the serum samples tested.

Liczba pobrań: 528